0 6 bằng bao nhiêu

Số thập phân 0,6 được viết dưới dạng phân số nào?

0 6 bằng bao nhiêu?

1. A
2. BỎ
3. CŨ
4. 82kg
5. Đ1 /
Ta có: 0,6 = 6/10 = 3/5
=> Chọn đáp án A
2 /
Ta có: 9 = 3 x 3 => Cạnh của hình lập phương là 3 cm
Thể tích của khối lập phương là:
3 x 3 x 3 = 27 (cm ^ 3)
=> Chọn câu trả lời B3 /
2,5 giờ: 30 km
? giờ: 6 km
____________
30 km bằng 6 km bằng bao nhiêu lần:
30: 6 = 5 (lần)
Vậy thời gian đi 30 km gấp 5 lần thời gian đi 6 km
=> Nếu đi 6 km thì tg sẽ là:
2,5: 5 = 0,5 (giờ) = 30 phút
=> Chọn câu trả lời C4 /
20,5% của 400 kg bằng: 400 x 20,5% = 82 (kg)
5 /
Số xà phòng lần đầu bán được là:
128 x 37,5% = 48 (kg)
Lần bán xà phòng thứ hai là:
128 x 50% = 64 (kg)
Các cửa hàng xà phòng còn lại là:
128 – 48 – 64 = 16 (kg)
=> Chọn câu trả lời DLesson 5:
Xét cả 3 ngày cửa hàng bán được tổng số xà phòng là 100%
Phần trăm xà phòng còn lại là: 100 – (37,5 + 50) = 12,5%
Khối lượng xà phòng còn lại là: 128 x 12,5: 100 = 16 (kg)
=> Chọn đáp án D.1. Một
2. BỎ
3. CŨ
4. 82kg
5. DỄ DÀNG
Đầu tiên/
Ta có: 0,6 = 6/10 = 3/5
=> Chọn đáp án A
2 /
Ta có: 9 = 3 x 3 => Cạnh của hình lập phương là 3 cm
Thể tích của khối lập phương là:
3 x 3 x 3 = 27 (cm ^ 3)
=> Chọn câu trả lời KHÔNG
3 /
2,5 giờ: 30 km
? giờ: 6 km
____________
30 km bằng 6 km bằng bao nhiêu lần:
30: 6 = 5 (lần)
Vậy thời gian đi 30 km gấp 5 lần thời gian đi 6 km
=> Nếu đi 6 km thì tg sẽ là:
2,5: 5 = 0,5 (giờ) = 30 phút
=> Chọn đáp án C
4/
20,5% của 400 kg bằng: 400 x 20,5% = 82 (kg)
5 /
Số xà phòng lần đầu bán được là:
128 x 37,5% = 48 (kg)
Lần bán xà phòng thứ hai là:
128 x 50% = 64 (kg)
Các cửa hàng xà phòng còn lại là:
128 – 48 – 64 = 16 (kg)
=> Chọn đáp án Đ1. Một
2. BỎ
3. CŨ
4. 82kg
5. DỄ DÀNG
Đầu tiên/
Ta có: 0,6 = 6/10 = 3/5
=> Chọn đáp án A
2 /
Ta có: 9 = 3 x 3 => Cạnh của hình lập phương là 3 cm
Thể tích của khối lập phương là:
3 x 3 x 3 = 27 (cm ^ 3)
=> Chọn câu trả lời KHÔNG

Quảng cáo

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>