Cách tính thuế thu nhập cho ca sĩ

Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2017. Kế toán Thiên ƯngXin hướng dẫn giải Bài tập về thuế TNCN mới nhất theo quy định của Luật thuế TNCN 2017.

Bài tập 1:

Quảng cáo

– Tháng 5/2017 Ông Mạnh có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công là 18.300.000 đồng.
(Trong đó: Lương cơ bản (Lương cơ bản: 6.000.000), Phụ cấp ăn: 700.000. Hỗ trợ điện thoại: 1.000.000, Phụ cấp xăng xe đi lại: 3.000.000. Phụ cấp ăn: con nhỏ: 3.600.000, Thưởng: 4.000.000)
– Số tiền bảo hiểm phải đóng là: 10,5% (BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%) trên tiền lương tham gia bảo hiểm là: 6.000.000 = 630.000
– Anh Mạnh có con nhỏ (Đã
Sổ giảm trừ gia cảnh)

Lời yêu cầu:
– Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp tháng 5/2017 của anh Mạnh.

Hướng dẫn giải pháp:

Theo quy định: Cách tính thuế TNCN phải nộp như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế X Thuế

1. Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các mặt hàng được miễn thuế

2. Thuế suất:

Theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Phụ lục 01 / PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC như sau:

Tầng Thu nhập chịu thuế / tháng Thuế Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
Đầu tiên Lên đến 5 triệu đồng (triệu đồng) 5% 0 triệu đồng + 5% TNT 5% TNT tỷ
2 Trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng mười% 0,25 triệu đồng + 10% tự kinh doanh trên 5 triệu đồng 10% TNT – 0,25 triệu VND
3 Trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng 15% 0,75 triệu đồng + 15% lãi tự có trên 10 triệu đồng 15% TNT – 0,75 triệu đồng
4 Trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng 20% 1,95 triệu đồng + 20% tự kinh doanh trên 18 triệu đồng 20% TNT – 1,65 triệu đồng
5 Trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng 25% 4,75 triệu đồng + 25% tự kinh doanh trên 32 triệu đồng 25% TNT – 3,25 triệu đồng
6 Trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng 30% 9,75 triệu đồng + 30% tự kinh doanh trên 52 triệu đồng 30% TNT – 5,85 triệu đồng
7 Trên 80 triệu đồng 35% 18,15 triệu đồng + 35% tự kinh doanh trên 80 triệu đồng 35% TNT – 9,85 triệu đồng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với ông Mạnh như sau:

Thuế thu nhập = 18.300.000 – (700.000 + 1.000.000) = 16.600.000
(Các khoản được miễn thuế bao gồm: Tiền ăn, tiền điện thoại)

Thu nhập chịu thuế TNCN = 16.600.000 – (9.000.000 + 3.600.000 + 630.000) = 3.370.000
(Các khoản giảm trừ: Giảm trừ cá nhân: 9.000.000, Người phụ thuộc: 3.600.000, Bảo hiểm: 630.000)

– Số thuế thu nhập cá nhân ông Nam phải nộp là:

Cách 1: (Theo Phụ lục 01 / PL-TNCN trên)
– Thu nhập chịu thuế = 3.370.000 (Thuộc bậc 1: “Đến 5 triệu đồng”)

-> Thuế TNCN phải nộp =

0 triệu đồng + 5% TNT (Thu nhập chịu thuế)

= 0 + (5% x 3.370.000) = 168.500

Phương pháp 2: (Theo Phụ lục 01 / PL-TNCN trên)
– Thu nhập chịu thuế = 3.370.000 (Thuộc bậc 1: “Đến 5 triệu đồng”)

-> Thuế TNCN phải nộp =

5% TNT tỷ (Thu nhập chịu thuế)

= 5% X 3,370,000 = 168,500

(Điều này sẽ nhanh hơn rất nhiều khi tính thuế cho những người có nhiều bậc)

Bài tập 2: Cách tính thuế TNCN theo lương thuần

– Năm 2017, theo hợp đồng lao động ký giữa anh Hải và Công ty kế toán Thiên Ưng, anh Hải được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng,
– Ngoài lương, anh Hải được công ty trả thay phí thành viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng / tháng. Anh Hải phải đóng bảo hiểm bắt buộc 1,5 triệu đồng / tháng. Công ty có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông Hải.
– Trong năm ông Hải chỉ tính giảm trừ gia cảnh, không có người phụ thuộc và không phát sinh các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Lời yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho anh Hải:

Hướng dẫn giải pháp:

Cách tính thuế TNCN phải nộp của ông Hải:

Chú ý: Vì công ty trả theo lương NET (Tức là doanh nghiệp sẽ nộp thuế TNCN thay cho người lao động). Do đó, thu nhập chịu thuế sẽ phải chuyển đổi theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 111.

Phụ lục: 02 / PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC của Bộ Tài chính)
BẢNG PHÍ
BAO GỒM THUẾ BAO GỒM THUẾ BAO GỒM
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Stt Thu nhập làm cơ sở chuyển đổi / tháng
(viết tắt là TNQD)
Thu nhập chịu thuế
Đầu tiên Lên đến 4,75 triệu đồng (triệu đồng) TNQ / 0,95
2 Trên 4,75 triệu đồng đến 9,25 triệu đồng (TNQ – 0,25 triệu đồng) /0,9
3 Trên 9,25 triệu đồng đến 16,05 triệu đồng (TNQ – 0,75 triệu đồng) /0,85
4 Trên 16,05 triệu đồng đến 27,25 triệu đồng (TNQ – 1,65 triệu đồng) /0,8
5 Trên 27,25 triệu đồng đến 42,25 triệu đồng (TNQ – 3,25 triệu đồng) / 0,75 đồng
6 Trên 42,25 triệu đồng đến 61,85 triệu đồng (TNQ – 5,85 triệu đồng) /0,7
7 Hơn 61,85 triệu đồng (TNQ – 9,85 triệu đồng) /0,65 đồng

Cách tính thuế TNCN phải nộp của ông Hải như sau:

– Thu nhập làm cơ sở quy đổi là:
31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế
(xác định theo Phụ lục số 02 / PL-TNCN theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC) là:
= Bậc 4:

(TNQ – 1,65 triệu đồng) /0,8
= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng) /0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Số thuế thu nhập cá nhân ông Hải phải nộp
(áp dụng phương pháp tính thuế rút gọn “Phương án 2” theo Phụ lục số 01 / PL-TNCN) là:
= Mức 4: =

20% TNT – 1,65 triệu đồng

= 25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Bài tập 3:

– Giả sử anh Hải trong bài tập trên cũng được công ty trả tiền thuê mặt bằng là 6 triệu đồng / tháng.

Lời yêu cầu: Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của ông Hải:

Hướng dẫn giải pháp:

Cách tính thuế TNCN hàng tháng anh Hải phải nộp:

Bước 1:Xác định tiền thuê phải trả thay vào đó được tính vào thu nhập để làm cơ sở chuyển đổi
– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không bao gồm tiền thuê nhà):
= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế (xác định theo Phụ lục 02 / PL-TNCN) là:

= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng) /0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê):

= 25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng / tháng

Chú ý: Theo quy định: “Tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) về nhà ở do chủ sử dụng chi trả. trả tiền thay thế tính vào thu nhập chịu thuế theo số tiền thực trả, nhưngkhông vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (không bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập ”.

Vì thế: 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê):

= 35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng / tháng

Vì vậy, tiền thuê được bao gồm trong thu nhập làm cơ sở để chuyển đổi là 5,390 triệu đồng / tháng

Bước 2: Xác định thu nhập chịu thuế:

– Thu nhập làm căn cứ chuyển thành thu nhập chịu thuế:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)
= 27,39 triệu đồng / tháng

– Thu nhập chịu thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02 / PL-TNCN):

= (27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng) /0,75 = 32,187 triệu đồng / tháng

– Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

= 32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng / tháng

– Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông Hải là:

= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng
= 42,687 triệu đồng / tháng


Hoặc xác định theo cách này:

= 32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng
= 42,687 triệu đồng / tháng.

Kế toán Thiên Ưng Chúc các bạn thành công!

Bạn có muốn? Học làm kế toán thuế thực tế: Thực hành kê khai thuế – Chuyên sâu quyết toán thuế thực tế có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế

_________________________________________________

Cách tính thuế thu nhập cho ca sĩ

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>