r chat nao khong co tinh luong tinh 011f1256a9c2d0e5611e52438f21e8a6 Chất nào không có tính lưỡng tính

Chọn câu trả lời A

Chất lưỡng tính là chất vừa có tính axit vừa có tính bazơ

Na2CO3 là muối của kim loại kiềm mạnh và axit yếu nên chỉ có tính bazơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi: Một chất không phải là chất lưỡng tính là

A.NaHCO3

B.AlCl3

C.Al (OH) 3

D.Al2O3

Câu trả lời:

Đáp án đúng B. AlCl3

Giải thích:

Hợp chất lưỡng tính là tên gọi một loại hợp chất vừa có tính axit vừa có tính bazơ. Theo khái niệm mới, một axit là chất cho proton (H +) và một bazơ là chất nhận proton. Phản ứng axit-bazơ là một phản ứng hóa học trong đó một proton được cho và nhận. Hợp chất thỏa mãn tính chất: Có phản ứng giữa axit – bazơ với axit (ví dụ HCl). Phản ứng giữa axit-bazơ với một bazơ (ví dụ: NaOH) được gọi là chất lưỡng tính. Đáp án B. AlCl3 thỏa mãn các điều kiện trên.

Kiến thức sâu rộng:

1. Định nghĩa chất lưỡng tính:

+ Thuyết điện li: Chất lưỡng tính là chất ở trong nước có thể phân li ở cả chế độ axit và bazơ.

+ Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là chất vừa có thể tặng proton H + vừa có thể nhận proton H +.

2. Chất lưỡng tính gồm:

+ H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính (ZnO, Zn (OH) 2, Al2O3, Al (OH) 3, Cr2O3, Cr (OH) 3 …)

+ Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ (R (COOH) x (NH2) y, RCOONH4…

+ Anion gốc axit yếu vẫn có khả năng tách H + (HCO3–, HS–, HSO3‑, H2PO4–, HPO42 -…).

3. Các phản ứng của chất lưỡng tính với dung dịch HCl và NaOH.

a-Hiđroxit lưỡng tính: Al (OH) 3, Zn (OH) 2, Cr (OH) 3, Sn (OH) 2, Pb (OH) 2 Tính axit:

A (OH) 3 + NaOH → NaAO2 + 2H2O B (OH) 2 + 2NaOH → Na2BO2 + 2H2O

Tính toán các cơ sở:

A (OH) 3 + 3HCl → ACl3 + 3H2O B (OH) 2 + 2HCl → BCl2 + 2H2O

b – Oxit lưỡng tính:Gồm các oxit tương ứng với các hiđroxit trên: Al2O3, ZnO, Cr2O3 Tính axit, tính bazơ tạo ra các sản phẩm trên.

Chú ý rằng Cr2O3 chỉ tan trong NaOH đặc, nóng.

c – Muối axit của axit yếu:NaHCO3, KHS, NaH2PO4, Na2HPO4, KHSO3…

d – Muối của axit yếu và bazơ yếu:(NH4) 2CO3, CH3COONH4, CH3COONH3-CH3…

e – Các loại khác:Axit amin, một số muối của axit amin…

4. Vậy chất không phải là chất lưỡng tính là AlCl3 vì:

Hợp chất lưỡng tính là tên gọi một loại hợp chất vừa có tính axit vừa có tính bazơ. Theo khái niệm mới, một axit là chất cho proton (H +) và một bazơ là chất nhận proton. Phản ứng axit-bazơ là một phản ứng hóa học trong đó một proton được cho và nhận. Hợp chất thỏa mãn tính chất nào sẽ được xếp vào hợp chất lưỡng tính? Đây là hai tính chất sau: Có phản ứng giữa axit – bazơ với axit (ví dụ: HCl). Có phản ứng axit-bazơ với một bazơ (ví dụ: NaOH)

Chất lưỡng tính bao gồm:

– Các hiđroxit lưỡng tính: Al (OH) 3, Zn (OH) 2 Sn (OH) 2, Pb (OH) 2, Be (OH) 2, Cr (OH) 3..

– Oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO, SnO, PbO, BeO, Cr2O3 …

– Các muối có gốc axit chứa H có khả năng phân ly

tạo ra H + của các axit yếu: HCO3-, HPO4 2-, H2PO4-, HS-, HSO3- (NaHCO3, NaHS ….)

– Chất lưỡng tính hai thành phần, thường được tạo thành bởi cation của một bazơ yếu + anion của một axit yếu: (NH4) 2CO3, HCOONH4, …

Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?

MỘT.

B.

C.

D.

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.