r cho 11 25 gam h2nch2cooh phan ung vua du voi 200 ml dung dich naoh am gia tri cua a la dc8448455163ed79cffb8a923484208d Cho 11 25 gam H2NCH2COOH phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH am giá trị của a là

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

nNaOH = 0,15. 1 = 0,15 mol

Viết PTH

H2NCH2COOH + NaOHH2NCH2COONa + H2O

0,15 <--- 0,15

m = 0,15. 75 = 11,25 gam

naminoaxit = nmuoi = 0,25 mol → m = 0,25,75 = 18,75 gam Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Glyxin không ảnh hưởng đến

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.497

Cho 0,2 mol alanin phản ứng hết với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 28,75 gam chất tan. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M để phản ứng vừa đủ với các chất trong dung dịch X?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.726

Cho 11,25 gam glyxin phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.373

Cho 0,02 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0,25M. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được 3,67 gam muối. Phân tử khối của A là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 975

X là một α-amino axit no, mạch hở, chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho X tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch HCl 1M, thu được 16,725 gam muối. CTCT của X là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 890

Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 875

Aminoaxit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X phản ứng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 872

Chất phản ứng được với cả dung dịch NaOH và HCl là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 439

Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 406

Cho 22,05 gam axit glutamic (H2NC3H5COOH2) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 350

Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 350

ho 10,3 gam aminoaxit X phản ứng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam aminoaxit X phản ứng với NaOH (vừa đủ) thu được 12,5 gam muối. Vậy công thức của các axit amin là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 348

Cho 0,1 mol Ala-Gly hấp thụ hết 300 ml dung dịch KOH 1M. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 324

Cho các chất: NaOH, CaCO3, HCl, CH3OH. Số chất phản ứng được với alanin là?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 293

Cho các dung dịch sau: Glyxin, Alanin, axit Glutamic, valin, lysin. Có bao nhiêu dung dịch không làm đổi màu quỳ đỏ?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 261

naminoaxit = nmuoi = 0,25 mol

→ m = 0,25,75 = 18,75 gam

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bảo tồn khối lượng:

mHCl = 22,2 – 11,25 = 10,95 gam⇒ nHCl = 10,9536,5 = 0,3 mol⇒CM (HCl) = 0,30,2 = 1,5M

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

Chất nào sau đây là dung dịch? không đổi màu giấy quỳ?

Dùng quỳ tím có thể phân biệt được các dung dịch nào sau đây?

Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng với các dung dịch

Glyxin không ảnh hưởng đến

Chất phản ứng được với cả dung dịch NaOH và HCl là

Aminoaxit có khả năng phản ứng với cả dd NaOH và dd HCl vì

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.