Có bao nhiêu số như vậy mà đứng ngay trước một ký hiệu và ngay sau đó là một phụ âm?

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Quảng cáo

Các câu hỏi được đăng trên trang web chỉ do người dùng tạo ra, Doubtnut không có quyền sở hữu hoặc kiểm soát bản chất và nội dung của những câu hỏi đó. Doubtnut không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan đến sự trùng lặp của những câu hỏi đó.


Nghiên cứu kỹ cách sắp xếp sau và trả lời câu hỏi dưới đây –

Nội dung chính

  • Có bao nhiêu ký hiệu như vậy trong cách sắp xếp trên, mỗi ký hiệu được đặt ngay sau một số đứng ngay trước một chữ cái?
  • Có bao nhiêu kí hiệu như vậy trong cách sắp xếp trên, mỗi kí hiệu đứng ngay trước một chữ cái?
  • Có bao nhiêu kí hiệu trong dãy số trên mà mỗi kí hiệu đứng ngay trước và ngay sau đó là một nguyên âm?
  • Có bao nhiêu số như vậy trong cách sắp xếp trên, mỗi số đứng ngay sau một nguyên âm nhưng không đứng ngay trước một số?

6 ROT 4 A 8% BF 1 E # W @ 9 HI $ MN * 3 2 V $ 5 GP 7 Q

Q 1 – Có bao nhiêu phụ âm như vậy trong cách sắp xếp trên, mỗi phụ âm đứng liền trước một phụ âm và đứng liền sau một số?

Một – Không có

GỠ BỎ – Một

– Hai

DỄ – Số ba

Câu trả lời –

Giải trình

Theo câu hỏi

Phụ âm-Hợp âm-Số

B -F -1

G -P -7

Nghiên cứu kỹ cách sắp xếp sau và trả lời câu hỏi dưới đây –

6 R 0 T 4 A 8% BF 1 E # W @ 9 HI $ MN * 3 2 V $ 5 GP 7 Q

Q 2 – Có bao nhiêu nguyên âm như vậy trong cách sắp xếp trên, mỗi nguyên âm đứng trước một chữ cái nhưng ngay sau đó không đứng sau một ký hiệu?

Một – Không có

GỠ BỎ – Một

– Hai

DỄ – Số ba

Trả lời – HẾT

Giải trình

Theo câu hỏi

Chữ cái-Nguyên âm-Chữ cái / Số

R – O – TILL

Nghiên cứu kỹ cách sắp xếp sau và trả lời câu hỏi dưới đây –

6 R 0 T 4 A 8% BF 1 E # W @ 9 HI $ MN * 3 2 V $ 5 GP 7 Q

Q 3 – Từ tận cùng bên trái là chữ nào sau đây từ thứ tư sang trái trong số mười hai?

Một – số 8

GỠ BỎ – GỠ BỎ

– 2

DỄ -%

Trả lời – DỄ DÀNG

Giải trình

Theo câu hỏi.

L – L = L

12 – 4 = 8 THẺ

Vì vậy, phần tử bắt buộc là%.

Nghiên cứu kỹ cách sắp xếp sau và trả lời câu hỏi dưới đây –

6 R 0 T 4 A 8% BF 1 E # W @ 9 HI $ MN * 3 2 V $ 5 GP 7 Q

Q 4 – Ba trong bốn điều sau đây giống nhau ở một khía cạnh nào đó dựa trên sự tích cực của chúng trong cách sắp xếp trên và do đó tạo thành một nhóm. Cái nào không thuộc nhóm đó?

Một – 406

GỠ BỎ – F% A

– @#Đầu tiên

DỄ – $ H9

Trả lời – DỄ DÀNG

Giải trình

Theo câu hỏi.

Nghiên cứu kỹ cách sắp xếp sau và trả lời câu hỏi dưới đây –

6 R 0 T 4 A 8% BF 1 E # W @ 9 HI $ MN * 3 2 V $ 5 GP 7 Q

Q 5 – Nếu loại bỏ tất cả các ký hiệu khỏi cách sắp xếp trên, thì ký hiệu nào sau đây sẽ là phần tử thứ 5 ở bên phải của phần tử thứ 10 tính từ cuối bên phải?

Một – 4

GỠ BỎ – 5

– VẼ TRANH

DỄ – MỘT

Trả lời – HẾT

Giải trình

Theo câu hỏi.

R – R = RẺ

10 – 5 = 5 từ cuối bên phải sau khi xóa tất cả các ký hiệu là 5.

Câu hỏi này dựa trên chuỗi chữ cái / ký hiệu / số sau đây. Nghiên cứu kỹ nó và trả lời câu hỏi.

M 3 R # AP 4 9 @ KD 1 UH 5 $ 2 N $ WEQ 6 TV 7 * 8 BX

Q 6 – Từ tận cùng bên phải chữ thứ 4 đến bên phải thứ 12 là phần tử nào sau đây?

Một – 9

GỠ BỎ – 6

– 5

DỄ – $

Trả lời – HẾT

Giải trình

Hãy nhớ, R12 – R4 = R = 6

Câu hỏi này dựa trên chuỗi chữ cái / ký hiệu / số sau đây. Nghiên cứu kỹ nó và trả lời câu hỏi.

M 3 R # AP 4 9 @ KD 1 UH 5 $ 2 N $ WEQ 6 TV 7 * 8 BX

Q 7 – Có bao nhiêu số như vậy trong cách sắp xếp trên có ký hiệu đứng liền trước?

Một – 2

GỠ BỎ – Đầu tiên

– Không có

DỄ – 3

Đáp án – A

Giải trình

Các số đứng trước một ký hiệu là $ 2, * 8.

Câu hỏi này dựa trên chuỗi chữ cái / ký hiệu / số sau đây. Nghiên cứu kỹ nó và trả lời câu hỏi.

M 3 R # AP 4 9 @ KD 1 UH 5 $ 2 N $ WEQ 6 TV 7 * 8 BX

Q 8 – Nếu bắt đầu từ M, M đổi chỗ cho 3 và R đổi chỗ cho # và cứ như vậy phần tử nào sẽ đứng thứ mười hai từ trái sang?

Một – Đầu tiên

GỠ BỎ – $


– GIỐNG CÁI

DỄ – DỄ

Trả lời – DỄ DÀNG

Giải trình

Như, M 3 R # AP 4 9 @ KD 1

Vì vậy, nó sẽ rất DỄ DÀNG

Câu hỏi này dựa trên chuỗi chữ cái / ký hiệu / số sau đây. Nghiên cứu kỹ nó và trả lời câu hỏi.

M 3 R # AP 4 9 @ KD 1 UH 5 $ 2 N $ WEQ 6 TV 7 * 8 BX

Q 9 – Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong dãy sau-MRP, 9KU, 52W?

Một – QT7

GỠ BỎ – 6V8

– QT *

DỄ
– QV7

Câu trả lời –

Giải trình

Như, M_R_ _P, _9_K_ _U,

_5_2_ _W, _Q_T_ _ *.

Câu hỏi này dựa trên chuỗi chữ cái / ký hiệu / số sau đây. Nghiên cứu kỹ nó và trả lời câu hỏi.

M 3 R # AP 4 9 @ KD 1 UH 5 $ 2 N $ WEQ 6 TV 7 * 8 BX

Q 10 – Ba trong bốn điều sau đây giống nhau ở một khía cạnh nào đó dựa vào vị trí của chúng trong cách sắp xếp trên. Chất nào sau đây không thuộc nhóm?

Một
– M3X

GỠ BỎ – R # 8

– P4V

DỄ – KDE

Trả lời – DỄ DÀNG

Giải trình

M 3 R # AP 4 9 @ KDIUH 5 $ 2 N $ WEQ 6 TV 7 * 8 BX

Nó phải là Q thay cho E.

reason_alpha_numeric_sequence.htm

Có bao nhiêu ký hiệu như vậy trong cách sắp xếp trên, mỗi ký hiệu được đặt ngay sau một số đứng ngay trước một chữ cái?

Vì vậy, câu trả lời là (3).

Có bao nhiêu kí hiệu như vậy trong cách sắp xếp trên, mỗi kí hiệu đứng ngay trước một chữ cái?

Vì vậy, chỉ hai con số có những cái nào được đặt ngay trước một ký hiệu và ngay sau đó là một chữ cái.

Có bao nhiêu kí hiệu trong dãy số trên mà mỗi kí hiệu đứng ngay trước và ngay sau đó là một nguyên âm?

Phương án đúng B Một Giải thích: Do đó chỉ có một biểu tượng được đứng trước và theo sau bởi các nguyên âm.

Có bao nhiêu số như vậy trong cách sắp xếp trên, mỗi số đứng ngay sau một nguyên âm nhưng không đứng ngay trước một số?

Do đó, chỉ có một phụ âm đứng ngay sau một nguyên âm nhưng không đứng ngay trước một ký hiệu: 3 VO. Do đó, câu trả lời là một.

Có bao nhiêu số đứng ngay trước phụ âm và ngay sau là ký hiệu?

Vì vậy, chỉ hai ở đó là những con số được đặt ngay trước một ký hiệu và ngay sau đó là một chữ cái.

Có bao nhiêu ký hiệu như vậy mà ngay sau đó là số và ngay sau đó là chữ cái?

Giải pháp chi tiết. Do đó, có một biểu tượng đứng ngay trước một số và theo sau là một bảng chữ cái: 6 & F.

Có bao nhiêu số như vậy mà mỗi số đứng ngay sau một ký hiệu hoặc đứng ngay trước một chữ cái nhưng không phải cả hai?

Có bao nhiêu số như vậy mà mỗi số được đặt ngay sau một ký hiệu hoặc đứng ngay trước một chữ cái, nhưng không phải cả hai? Có bốn số (7, 9, 1, 3) thỏa mãn điều kiện đã cho.

Có bao nhiêu ký hiệu đứng ngay trước một số?

Do đó câu trả lời là 1 biểu tượng. Thông báo mới của UPSC EPFO ​​APFC dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2022. Quá trình lựa chọn UPSC EPFO ​​APFC sẽ bao gồm hai giai đoạn là kiểm tra tuyển dụng và vòng phỏng vấn.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>