Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm ”

Quảng cáo
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3

  Cho X là axit cacboxylic no, đơn chức, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun nóng hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử giữa X và Y chỉ xảy ra phản ứng este hoá) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm. hữu cơ (gồm chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Thực hiện các thí nghiệm sau:

  Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản ứng với Na dư, sau khi phản ứng xong thu được 0,35 mol khí H2.

  Thí nghiệm 2: Nếu cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có nhiều nhất 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.

  Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Cho rằng 12% của axit X ban đầu đã được chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là

 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3
 • Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3

Xem thêm ”

Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3

Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3

Học sinh

Xin hãy dạy tôi làm thế nào để làm điều này!

Giải thích từ gia sư QANDA

Gia sư QANDA – NhatBKA

Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3

Câu 26. Cho 2,24 lít (đkc) hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 đi qua dung dịch KI dư thấy có 12,7 gam chất rắn màu đen tím. Như vậy% thể tích của O3 trong X là A. 50%. B. 25%. C. 75%. D. không được xác định chính xác. Câu 27. Nhiệt phân hoàn toàn 24,5 gam một muối vô cơ, thấy thoát ra 6,72 lít O2 (đkc). Phần chất rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo. Công thức của muối bị nhiệt phân là A. KClO. B. KClO2. C. KClO3. D.KClO4.

Làm ơn giúp tôi hai câu này với

Cho 2,24 lít hỗn hợp khí (dktc) gồm oxi và ozon đi qua dung dịch KI thấy có 12,7 gam chất rắn màu đen tím. Thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp là

MỘT.

B.

C.

D.

Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí (dktc) gồm oxi và ozon qua dung dịch KI (dư) thấy tạo ra 12,7 gam chất rắn màu đen tím?

Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí (dktc) gồm oxi và ozon qua dung dịch KI (dư), tạo thành 12,7 gam chất rắn màu đen tím. Thành phần phần trăm theo thể tích của oxi và ozon trong hỗn hợp trên là:

MỘT. 45%, 55%.

B. 50%, 50%.

C. 30%, 70%.

D. 75%, 25%.

Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3

Xác định A (Hóa học – Lớp 8)

Dẫn 2 24 lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3

2 câu trả lời

Xác định A, B (Hóa học – Lớp 8)

2 câu trả lời

Nguyên tử x có tổng số 3 loại hạt là 36 hạt (Hóa học – Lớp 8)

3 câu trả lời

Xác định tên nguyên tố hóa học (Hóa học – Lớp 8)

1 câu trả lời

Tính số hạt e và n (Hóa học – Lớp 7)

1 câu trả lời

`O_3 + 2KI + H_2O → 2KOH + I_2 + O_2 ‘

`n_ {O_3} = n_ {I_2} = {12,7} / {254} = 0,05 (mol) ‘

`% V_ {O_3} = {0,05. 22,4} / {2,24} .100 = 50% ‘

`% V_ {O_2} = 100 -50 = 50% ‘

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>