Tính tổng các nghiệm của phương trình log(x^2-3x+1)=-9

Tính tổng các nghiệm của phương trình log(x^2-3x+1)=-9

Tổng các nghiệm của phương trình \(\log _{2}^{2}x-{{\log }_{2}}9.{{\log }_{3}}x=3\) là: A. B. C. D. Giải chi tiết:ĐK: \(\frac{{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-3x-5}{{{x}^{2}}+1}>0\Leftrightarrow {{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-3x-5>0\Leftrightarrow \left( x+1 \right)\left( {{x}^{2}}+2x-5 \right)>0\) \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,\,\log \frac{{{x^3} + 3{x^2} – …