Đề bài – bài 17 trang 51 sgk đại số 10 nâng cao

\ (\ begin {array} {l} \ left ({{d_5}} \ right): y = – \ frac {1} {{\ sqrt 2}} x + 3 = – \ frac {{\ sqrt 2} } {2} x + 3 \\\ left ({{d_6}} \ right): y = – \ left ({\ frac {{\ sqrt 2}} {2} x – 1} \ right) = – \ frac {{\ sqrt 2}} {2} x + 1 \ end {array} \)

Quảng cáo

Chủ đề

Tìm các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau:

a) \ (y = {1 \ over {\ sqrt 2}} x + 1 \)

b) \ (y = – {1 \ over {\ sqrt 2}} x + 3 \)

c) \ (y = {2 \ over {\ sqrt 2}} x + 2 \)

d) \ (y = \ sqrt 2 x – 2 \)

e) \ (y = {1 \ over {\ sqrt 2}} x – 1 \)

f) \ (y = – ({{\ sqrt 2} \ over 2} x – 1) \)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cho hai đường \ (d: y = ax + b và d ‘: y = a’x + b’ \)

d // d ‘nếu và chỉ khi: a = a’ và b khác b ‘

Giải thích chi tiết

Các cặp đường thẳng song song là:

(d1): \ (y = {1 \ over {\ sqrt 2}} x + 1 \) và (d2): \ (y = {1 \ over {\ sqrt 2}} x – 1 \)

(vì \ (\ frac {1} {{\ sqrt 2}} = \ frac {1} {{\ sqrt 2}} \) và \ (1 \ ne -1 \))

(d3): \ (y = {2 \ over {\ sqrt 2}} x + 2 \) và (d4): \ (y = \ sqrt 2 x – 2 \)

(vì \ (\ frac {2} {{\ sqrt 2}} = \ sqrt 2 \) và \ (2 \ ne -2 \).

(d5): \ (y = – {1 \ over {\ sqrt 2}} x + 3 \) và (d6): \ (y = – ({{\ sqrt 2} \ over 2} x – 1) \ )

(Tại vì

\ (\ begin {matrix} {l}
\ left ({{d_5}} \ right): y = – \ frac {1} {{\ sqrt 2}} x + 3 = – \ frac {{\ sqrt 2}} {2} x + 3 \\
\ left ({{d_6}} \ right): y = – \ left ({\ frac {{\ sqrt 2}} {2} x – 1} \ right) = – \ frac {{\ sqrt 2}} { 2} x + 1
\ end {ma trận} \)

và \ (- \ frac {{\ sqrt 2}} {2} = – \ frac {{\ sqrt 2}} {2}, 3 \ ne 1 \))

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>