Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

1. Hình tròn

Quảng cáo

*) Thế nào là hình tròn?

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm bên trong đường tròn đó.

Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

*) Bán kính

– Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn.

– Tất cả các bán kính của hình tròn đều bằng nhau:

OA = OB = OC

Bán kính của đường tròn được ký hiệu là r.

Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

*) Đường kính

– Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của đường tròn.

Trong một hình tròn đường kính gấp đôi bán kính. Đường kính được ký hiệu là d.

Đường kính MN gấp 2 lần bán kính ON, OM.

Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

2. Chu vi hình tròn

Quy tắc: Để tính chu vi hình tròn, hãy nhân đường kính với 3,14.

C = dx 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

Hoặc: Muốn tính chu vi hình tròn ta nhân bán kính 2 lần với số 3,14.

C = rx 2 x 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn).

3. Các dạng bài tập

Dạng 1: Tính chu vi khi biết đường kính

Phương pháp: Áp dụng công thức: C = dx 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

Ví dụ. Tìm chu vi hình tròn có đường kính 8 cm.

Dung dịch

Chu vi hình tròn là:

8 x 3,14 = 25,12 (cm)

Đáp số: 25,12cm

Dạng 2: Tính chu vi khi biết bán kính

Phương pháp: Áp dụng công thức: C = rx 2 x 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Ví dụ. Tìm chu vi hình tròn có bán kính 3 cm.

Dung dịch

Chu vi hình tròn là:

3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm)

Đáp số: 18,84cm

Dạng 3: Tính đường kính khi biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi C = dx 3,14 ta tính được đường kính theo công thức:

d = C : 3,14

Dạng 4: Tính bán kính khi biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi C = rx 2 x 3,14 ta tính được bán kính theo công thức:

r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14.

Ví dụ. Tìm bán kính của hình tròn khi chu vi hình tròn bằng 12,56 cm.

Dung dịch

Bán kính của hình tròn là:

12,56 : 3,14 : 2 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm

Dạng 5: Toán có lời văn

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán, yêu cầu của bài toán rồi giải bài toán đó.

Ví dụ. Vân đi quanh một hồ nước hình tròn và đếm được 942 bước chân. Mỗi bước của Vân dài 4dm. Tính bán kính của hồ nước, biết rằng Vân đi bộ sát mép hồ.

Dung dịch

Quãng đường Vân đi được là:

4 × 942 = 3768 (dm)

Chu vi của hồ nước đó là: 3768dm

Đường kính của hồ đó là:

3768 : 3,14 = 1200 (dm)

Đổi: 1200dm = 120m

Đáp số: 120m

Trả lời (26)

 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

  Diện tích hình tròn là:

  S= 5 x 5 x 3,14

  = 78,5(cm2)

 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

  Diện tích hình tròn đường kính 5cm = 15,7cm2

 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

  Bán kính của hình tròn là:

  5:2=2,5(cm)

  Diện tích hình tròn là:

  2,5 * 2,5 * 3,14=19,625(cm)

  Số/số: 19,652 cm

  (* có nghĩa là dấu nhân)

 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

  Công thức là: 5 nhân 5 nhân 3,14=78,54 cm2

 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

  2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 cm2

 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

  đáp án của mik là 19,625cm2

  HỌC TỐT

 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
 • Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

Nếu bạn hỏibạn chỉ nhận được một câu trả lời.
Nhưng khi bạn nghĩ câu trả lờibạn sẽ nhận được kép!

Diện tích hình tròn bán kính 5cm là
Diện tích hình tròn bán kính 5cm là

Lưu ý: Trường hợp cố tình spam đáp án hoặc bị report xấu quá 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

gửi trả lời Hủy bỏ

Chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích hình tròn có bán kính \(r\):

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Phương pháp giải:

Để tính diện tích hình tròn, hãy nhân bán kính với bán kính rồi nhân với \(3,14\).

\(S = r × r × 3,14\)

(\(S\) là diện tích hình tròn, \(r\) là bán kính hình tròn).

Giải thích chi tiết:

a) Diện tích hình tròn là:

\(5 × 5 × 3,14 = 78,5 \;(cm^2)\)

b) Diện tích hình tròn là:

\(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 \; (dm^2)\)

c) \(\dfrac{3}{5}m= 0,6m\)

Diện tích hình tròn là:

\(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\; (m^2)\)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm diện tích hình tròn có đường kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Phương pháp giải:

– Tính bán kính của hình tròn: \(r = d : 2\).

– Tính diện tích hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Giải thích chi tiết:

a) Bán kính hình tròn là:

\(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình tròn là:

\(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính của hình tròn là:

\(7.2 : 2 = 3.6 \;(dm)\)

Diện tích hình tròn là:

\(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính của hình tròn là:

\(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình tròn là:

\(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích mặt bàn hình tròn có bán kính \(45cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích mặt bàn bằng diện tích hình tròn có bán kính \(r = 45cm\) và bằng \(r × r × 3,14.\)

Giải thích chi tiết:

Diện tích mặt bàn hình tròn là:

\(45 × 45 × 3,14 = 6358,5\; (cm^2)\)

Trả lời: \(6358,5cm^2\).

Học thuyết

1. Diện tích hình tròn

Qui định: Để tính diện tích hình tròn, hãy nhân bán kính với bán kính rồi nhân với số . \(3,14\).

\(S = r \times r \times 3.14\)

(\(S\) là diện tích hình tròn, \(r\) là bán kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính \(2cm\).

Phần thưởng:

Diện tích hình tròn đó là:

\(2 \times 2 \times 3,14 = 12,56(c{m^2})\)

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích khi biết bán kính

Cách làm: Áp dụng công thức: \(S = r \times r \times 3.14\)

(\(S\) là diện tích hình tròn, \(r\) là bán kính hình tròn)

Dạng 2: Tính diện tích khi biết đường kính . đã được biết đến

Phương pháp: Tính bán kính theo công thức: \(r = d:2\), sau đó tính diện tích theo công thức \(S = r \times r \times 3.14\).

Dạng 3: Tính diện tích khi biết chu vi

Cách làm: Tính bán kính theo công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\) , sau đó tính diện tích theo công thức \(S = r \ lần r \times 3.14\).

Dạng 4: Tính bán kính khi biết diện tích

Cách làm: Từ công thức tính diện tích \(S = r \times r \times 3.14\), ta tính được tích của bán kính với bán kính theo công thức: \(r \times r = S:3 ,14 \), sau đó lý do để tìm bán kính \(r\).

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>