Hóa trị của lưu huỳnh trong SO3 là

Hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với Oxy: SO3

Quảng cáo

Hóa trị của S trong các hợp chất: H2S, SO2, SO3 lần lượt là:

Hóa trị của S trong các hợp chất: H2S, SO2, SO3 lần lượt là

MỘT. TÔI; II; III.

B. II; IV; TẠI VÌ.

C. II; TẠI VÌ; IV.

D. TÔI; II; TẠI VÌ.

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Câu hỏi 1:

Cuộc gọi Hóa trị của S trong SO3 là A (A∈N *)

Theo quy tắc hóa trị, ta có: A.1 = II.3 ⇒ A = $ \ frac {II.3} {1} $ ⇒A = $ \ frac {VI} {1} $ = VI

Vậy hóa trị của S trong SO3 là VI.

Câu 2:

một. Gọi công thức hóa học chung là Na x (CO3) y (x, y là chỉ số; x, y ∈N *; x, y là cực tiểu)

Theo quy tắc hóa trị, ta có: xI = y.II⇒ $ \ frac {x} {y} $ = $ \ frac {II} {I} $ = $ \ frac {2} {1} $ $ \ trái \ {{{y = 1} \ trên cùng {x = 2}} \ phải. $

Vậy ta có công thức hóa học là Na2 (CO3)

b) Gọi công thức hóa học chung là Na x Cl y (x, y là chỉ số; x, y ∈N *; x, y là cực tiểu)

Theo quy tắc hóa trị, ta có: xI = yI⇒ $ \ frac {x} {y} $ = $ \ frac {I} {I} $ = $ \ frac {1} {1} $ $ \ left \ { {{y = 1} \ atop {x = 1}} \ right. $

Vì vậy, chúng tôi nhận được công thức hóa học NaCl

một/ * SO3

gọi a là hóa trị của S trong SO3

Theo quy tắc hóa trị, ta có:

một . 1 = II. 3

→ a = VI

Vậy hóa trị của S trong SO3 là VI.

* H2S

gọi b là hóa trị của S trong H2S

Theo quy tắc hóa trị, ta có:

TÔI . 2 = b. Đầu tiên

→ b = II

Vậy hóa trị của S trong H2S là II.

b /

* CH4

gọi a là hóa trị của C trong CH4

Theo quy tắc hóa trị, ta có:

một . 1 = Tôi. 4

→ a = IV

Vậy hóa trị của C trong CH4 là I.

* CO2

gọi b là hóa trị của C trong CO2

Theo quy tắc hóa trị, ta có:

b. 1 = II. 2

→ b = IV

Vậy hóa trị của C trong CO2 là IV.

c/

* PH3

Gọi a là hóa trị của P trong PH3

Theo quy tắc hóa trị, ta có:

một . 1 = Tôi. 3

→ a = III

Vậy hóa trị của P trong PH3 là III.

* P2O3

Gọi b là hóa trị của P trong P2O3

Theo quy tắc hóa trị, ta có:

b. 2 = II. 3

→ a = III

Vậy hóa trị của P trong P2O3 là III.

d /

* N2O5

Gọi a là hóa trị của N trong N2O5

Theo quy tắc hóa trị, ta có:

một . 2 = II. 5

→ a = V

Vậy hóa trị của N trong N2O5 là V.

* NH3

Gọi b là hóa trị của N trong NH3

Theo quy tắc hóa trị, ta có:

b. 1 = Tôi. 3

→ a = III

Vậy hóa trị của N trong NH3 là III.

Chúc bạn may mắn. Cho mik sao + TLHN ^^

Hóa trị của lưu huỳnh trong SO3 là

Xác định A (Hóa học – Lớp 8)

Hóa trị của lưu huỳnh trong SO3 là

2 câu trả lời

Xác định A, B (Hóa học – Lớp 8)

2 câu trả lời

Nguyên tử x có tổng số 3 loại hạt là 36 hạt (Hóa học – Lớp 8)

3 câu trả lời

Xác định tên nguyên tố hóa học (Hóa học – Lớp 8)

1 câu trả lời

Tính số hạt e và n (Hóa học – Lớp 7)

1 câu trả lời

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreetequa.Vivamus vulputate posuere nisl quisequat.

Tạo một tài khoản

Hóa trị: a) Của nguyên tố S trong hợp chất: H2S, SO2, SO3

b) Của nguyên tố N trong hợp chất: N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>