Một đoạn dây dẫn thẳng MN là 5cm. Dài

Ngày 30 tháng 8 năm 2022 12,233

Quảng cáo

Chọn: B Áp dụng công thức F = BIlsinα với l = 6 (cm) = 0,06 (m), I = 5 (A), F = 7,5.10-2 (N) và B = 0,5 (T)) ta tính được α = 30 °

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khẳng định nào sau đây là đúng? Cho một dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều dòng điện ngược chiều đường sức từ.

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 53.379

Câu nào sau đây là không Chính xác?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 38.761

Câu nào sai?

Một dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều là

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 37.857

Dòng điện thẳng dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) có độ lớn là:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 33.000 won

Câu nào sau đây là không Chính xác?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 28.415

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) đặt trong không khí thì cường độ dòng điện chạy trong dây 1 là I1 = 5 (A) thì cường độ dòng điện chạy trong dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện, cách dòng I2 một khoảng bằng 2 dòng điện. 8 (cm). Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện I2 Vâng

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 25.055

Độ lớn của lực Lorexơ được tính bằng công thức

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 24.678

Hướng của lực Lorentz phụ thuộc vào

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 22.030

Chọn câu đúng nhất.

Hướng của lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện tròn đều trong từ trường

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 21.061

Trong những tuyên bố sau đây? không Chính xác?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 18,971

Thanh MN có chiều dài l = 20 (cm) có khối lượng 5 (g) treo ngang bằng hai sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,3 (T) nằm ngang và vuông góc với thanh có kích thước như hình vẽ bên. Mỗi thanh treo ren chịu được lực kéo tối đa là 0,04 (N). Cường độ dòng điện chạy qua thanh MN nhỏ nhất là bao nhiêu khi một trong hai sợi dây treo trên thanh bị đứt. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 (m / s2)

Một đoạn dây dẫn thẳng MN là 5cm.  Dài

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 18.668

Hai vòng tròn của một sợi dây có cùng bán kính R = 10 (cm) đặt đồng trục và cách nhau 1 (cm). Dòng điện chạy trong hai vòng dây cùng chiều, cùng độ lớn I1 = I2 = 5 (A). Lực giữa hai vòng của dây là

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 16.422

Hướng của lực Lorentz được xác định bởi:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 13,717

Một dây dẫn mang dòng điện được đặt trong từ trường đều. Kết luận nào sau đây là? không Chính xác?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 8.189

Câu nào sau đây là Đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 8 năm 2022 8.157

Áp dụng công thức: \ (F = BIlsin \ alpha \)

Xuất phát: \ (\ alpha = {30 ^ 0} \)

Mã câu hỏi: 11805

Loại thư: Tập thể dục

Chủ đề :

Đối tượng: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm bên dưới, bấm Bắt đầu kỳ thi để làm toàn bộ bài học

CÁC CÂU HỎI KHÁC

Một đoạn dây thẳng MN = 5cm khối lượng được treo vào hai sợi dây mảnh, nhẹ MC và ND sao cho MN nằm ngang và ID nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Toàn bộ hệ thống đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 0,25T hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Nếu cho dòng điện có cường độ I chạy qua MN thì dây treo bị lệch một góc 30 so với phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m / s 2
. Giá trị I Giá trị nào gần nhất? Sau đây?

Một đoạn dây dẫn thẳng MN là 5cm.  Dài

MỘT. 4,62A

B. 6,93A

C. 4,12A

D. 4,25A

Câu hỏi tương tự

Một thanh kim loại MN có chiều dài l = 4,0cm, khối lượng m = 4,0g được treo nằm ngang bằng hai sợi dây kim loại cứng, nhẹ song song có cùng chiều dài AM và CN trong từ trường đều. Cảm ứng từ của từ trường này có độ lớn B = 0,10T, hướng vuông góc với thanh MN và hướng lên trên so với phương thẳng đứng một góc α = 40 độ. Ban đầu, hai dây treo AM và CN nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Sau đó, cho dòng điện có cường độ 10A chạy qua thanh MN. Lấy g = 10 m / s 2. Gọi γ là góc lệch của mặt phẳng chứa hai dây treo AM và CN so với mặt phẳng thẳng đứng. Giá trị nào sau đây gần nhất với?

MỘT. 74 độ

B. 56 độ

C. 45 độ

D. 90 độ

Một thanh kim loại MN có chiều dài l, khối lượng m được treo nằm ngang bằng hai sợi dây kim loại nhẹ, cứng song song có cùng chiều dài AM và CN trong từ trường đều, tại đây có gia tốc do trọng trường g. Cảm ứng từ của từ trường này có độ lớn B, hướng vuông góc với thanh MN và hướng lên trên so với phương thẳng đứng một góc α = 30 độ. Ban đầu, hai dây treo AM và CN nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Khi đó dòng điện có cường độ I chạy qua thanh MN sao cho BIl = 0,25mg. Gọi γ là góc lệch của mặt phẳng chứa hai dây treo AM và CN so với mặt phẳng thẳng đứng. Giá trị của γ gần nhất với giá trị nào sau đây?

MỘT. 74 độ.

B. 26 độ.

C. 45 độ.

D. 14 độ.

Một đoạn dây dẫn thẳng MN là 5cm.  Dài

Toàn bộ hệ thống được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25 T và vectơ B hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Nếu cho dòng điện I = 2 3 A chạy qua thì thanh MN được nâng lên vị trí cân bằng mới và lúc này hai dây treo lệch nhau một góc α so với phương thẳng đứng. Cho g = 10 m / s 2, góc lệch α là

Một thanh dây thẳng MN dài l = 20 cm, khối lượng m = 10 g, được treo trên hai sợi dây mảnh sao cho MN nằm ngang. Toàn bộ hệ thống được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25 T và vectơ B hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Nếu cho dòng điện I = A chạy qua thì thanh MN được nâng lên vị trí cân bằng mới và lúc này hai dây treo lệch nhau một góc α so với phương thẳng đứng. Cho
g = 10 m / s 2
góc lệch α là

Một. 30 0

GỠ BỎ. 45 0

. 60 0

DỄ. 50, 5 0

Một thanh dây thẳng MN dài l = 20 cm, khối lượng m = 10 g, được treo trên hai sợi dây mảnh sao cho MN nằm ngang. Toàn bộ hệ thống được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25 T và vectơ B hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Nếu cho dòng điện I = 2 3 A chạy qua thì thanh MN được nâng lên vị trí cân bằng mới và lúc này hai dây treo lệch nhau một góc α so với phương thẳng đứng. Cho g = 10 m / s 2, góc lệch α là

Một đoạn dây dẫn thẳng MN là 5cm.  Dài

MỘT.

30 °

B.

45 °

C.

60 °

Một thanh kim loại MN có chiều dài l = 4,0 cm, khối lượng m = 4,0 g được treo nằm ngang bằng hai dây kim loại cứng song song có cùng chiều dài AM và CN trong từ trường đều. Cảm ứng từ của từ trường này có độ lớn B = 0,10 T, hướng vuông góc với thanh MN và hướng lên trên so với phương thẳng đứng một góc α. Ban đầu, hai dây treo AM và CN nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Sau đó cho dòng điện có cường độ I = 10 A chạy qua thanh MN. Lấy g ≈ 10 m / s2. Xác định góc lệch γ của mặt phẳng chứa hai dây treo AM và CN so với mặt phẳng thẳng đứng trong hai trường hợp: góc
α
= 60
°

Một thanh kim loại MN có chiều dài l = 4,0 cm, khối lượng m = 4,0 g được treo nằm ngang bằng hai dây kim loại cứng song song có cùng chiều dài AM và CN trong từ trường đều. Cảm ứng từ của từ trường này có độ lớn B = 0,10 T, hướng vuông góc với thanh MN và hướng lên trên so với phương thẳng đứng một góc α. Ban đầu, hai dây treo AM và CN nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Sau đó cho dòng điện có cường độ I = 10 A chạy qua thanh MN. Lấy g ≈ 10 m / s 2. Xác định góc lệch γ của mặt phẳng chứa hai dây treo AM và CN so với mặt phẳng thẳng đứng trong hai trường hợp: góc α = 90 °

Một đoạn CD dài bằng dây đồngIl, khối lượng m, được treo ở hai đầu bằng hai dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn CD nằm ngang, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Đặt một đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có từ trường cảm ứng B và các đường sức là đường thẳng hướng lên trên. Cho dòng điện qua CD có cường độ I sao cho BIL = 3mg khi đó sợi dây lệch với phương thẳng đứng một góc Góc nào gần nhất? Sau đây?

Một đoạn dây dẫn thẳng MN là 5cm.  Dài

MỘT. 45 độ

B. 85 độ

C. 25 độ

D. 63 độ

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>