Một loài thực vật lưỡng bội có 2n 12 gia sử có 6 thể đột biến

Thể 1: 24 NST

Quảng cáo

Thể 3: 36NST

Thể 5: 30NST

Trong các biến thể thao tác trên, có bao nhiêu chẵn lẻ?

MỘT. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Ở một lưỡng tính thực vật có 2n = 12, các cặp NST thường tồn tại từng cặp. Có bao nhiêu nhận định sau đúng?

TÔI. Trên mỗi cặp NST xét 1 gen có 4 alen. Tối đa bội số kiểu gen trong quần áo có thể là 1256

II. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen. Do variable in the form of output, can be a. Tối đa 956 kiểu gen mangbiểu tượng có thể một biến thể trong quần áo

III. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen. Do Variable in the current output of the multi-format, should have the max 15625 the type of the Four multiple in THỂ

IV. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 3 alen. Do đó, Variable in the current format output, the multi-multi-multiple, should have the max 2985984 the type tứ bội in can

MỘT. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Tương tự câu hỏi

Một loài thực vật lưỡng tính có bộ NST 2n = 16, trên mỗi NST xác định một gen có 2 alen, trong đó alen lặn là một biến thiên. Có bao nhiêu phát biểu sau đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 6561 kiểu gen.

II. Quần thể trên có tối đa 6560 biến gen kiểu.

III. Quần thể trên có tối đa 6305 kiểu gen quy định biến kiểu.

IV. Cannot on the max 1792 type gen quy ước variable type about 3 property.

MỘT. 1

B. 2

C. 3

D. 4

I. Multiple Compoundation có tối đa 729 type type.

III. Ở các biến file có thể có tối đa 2916 kiểu gen.

IV. The variable be not (2n – 2) có tối đa 1458 type type.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(Liên trường THPT Nghệ An – lần 1 2019): Một loài thực vật có bộ NST lưỡng tính 2n = 8. Trên mỗi cặp sắc thể, một gen có hai alen. Do variable, in the current format of the format, ba so khớp với các cặp sắc màu. Theo lí thuyết, những thứ này có thể có tối đa bao nhiêu loại gen về các gen đang xem xét?

MỘT. 432

B. 108

C. 256

D. 512

Một loài thực vật, 4 cặp gen lặn hoàn toàn là Aa, Bb, Dd, Ee nằm trên 4 cặp NST khác nhau, mỗi gen quy định một trạng thái và alen lặn là một biến thể. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có tối đa 216 kiểu gen ở bội biến biến thiên thể một.

II. Giả sử trong các loài có thể biến thành một cặp NST khác nhau, thì sẽ có tối đa 48 kiểu định dạng gen có 4 tính năng vượt trội.

III. Giả sử trong các kiểu biến thể có thể ba ở các cặp NST khác nhau, thì sẽ có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có 4 tính năng vượt trội.

IV. Giả sử trong các loài có biến thể thao tác ở các cặp NST khác nhau thì sẽ có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có 3 tính năng vượt trội

MỘT. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Một loài thực vật, 4 cặp gen lặn hoàn toàn là Aa, Bb, Dd, Ee nằm trên 4 cặp NST khác nhau, mỗi gen quy định một trạng thái và alen lặn là một biến thể. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng không?

I. Có tối đa 216 kiểu gen ở bội biến biến thiên thể một.

II. Giả sử trong các loài có thể biến thành một cặp NST khác nhau, thì sẽ có tối đa 48 kiểu định dạng gen có 4 tính năng vượt trội.

III. Giả sử trong các kiểu biến thể có thể ba ở các cặp NST khác nhau, thì sẽ có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có 4 tính năng vượt trội.

IV. Giả sử trong các kiểu biến thể có thể một ở các cặp NST khác nhau, thì sẽ có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có 3 tính năng vượt trội.

MỘT. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Một loài thực vật, 4 cặp gen lặn hoàn toàn là Aa, Bb, Dd, Ee nằm trên 4 cặp NST khác nhau, mỗi gen quy định một trạng thái và alen lặn là một biến thể. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng không?

I. Có tối đa 216 kiểu gen ở bội biến biến thiên thể một.

II. Giả sử trong các loài có thể biến thành một cặp NST khác nhau, thì sẽ có tối đa 48 kiểu định dạng gen có 4 tính năng vượt trội.

III. Giả sử trong các kiểu biến thể có thể ba ở các cặp NST khác nhau, thì sẽ có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có 4 tính năng vượt trội.

IV. Giả sử trong các kiểu biến thể có thể một ở các cặp NST khác nhau, thì sẽ có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có 3 tính năng vượt trội.

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Ở dạng quần áo của 1 loài lưỡng tính, gen I nằm trên cặp NST thường số 1 có 3 alen, gen II nằm trên cặp NST thường số 2 có 6 alen. Trong điều kiện không có biến, trong quần áo sẽ có tối đa bao gồm các biến thể loại hợp nhất về cả 2 gen nói

A. 30

B. 60

C. 18

D. 32

Select C

Liên kết gen number group = bội số NST của loài.

Có n = 12 → 2n = 24.

Xem các biến thể thao tác của bài chủ đề:

Biến thể thực hiện Tôi có một số NST trong tế bào sinh dưỡng là 48, đây là dạng 4n.

Biến thể II có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là 84, đây là dạng 7n.

Biến thể III có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là 72, đây là dạng 6n.

Variable IV có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là 36 nên đây là dạng 3n.

Variable V có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là 60 nên đây là dạng 5n.

VI biến thể có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là 25 nên đây là dạng biến thiên lệch bội (thể ba).

You in the Variable variable on, has 3 Multiple Multiple variable to bebley variable II, IV and V

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây!

Số câu hỏi: 15

Trang chủ

ID sách

Miễn phí học key

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

A Bội thực vật có 12 liên kết gen nhóm. Giả sử có 6 biến thể của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kỳ giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

A Bội thực vật có 2n 12 gia sử có 6 biến thể

Cho biết số lượng sắc nét trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi biến thể bằng nhau. Trong các biến thiên thể, có bao nhiêu chẵn đa biến thể?

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>