Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thay đổi của nền nông nghiệp nước ta

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thay đổi của nền nông nghiệp nước ta

Châu Á là nơi sản sinh ra những tôn giáo lớn nào? (Địa lý – Lớp 7)

Quảng cáo
Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thay đổi của nền nông nghiệp nước ta

2 câu trả lời

Dạng địa hình nào sau đây không do sóng biển tạo ra? (Địa lý – Lớp 10)

1 câu trả lời

Cường độ phong hóa diễn ra mạnh mẽ nhất ở những nơi có (Địa lý – Lớp 10)

1 câu trả lời

  • Giải pháp nào sau đây sẽ tạo việc làm ngay cho người lao động: A. đào tạo nguồn lao động B. xuất khẩu lao động C. cho vay vốn phát triển sản xuất

    D. đa dạng hoá các loại hình sản xuất

Câu 1: Nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thay đổi lớn của sản xuất nông nghiệp nước ta sau đổi mới là: A. Người nông dân cần cù B. Đổi mới trong nông nghiệp C. Khí hậu thuận lợi D. Đất đai màu mỡ Câu 2: Để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng hội nhập kinh tế thế giới, ngành dịch vụ có vai trò quan trọng: A. Bưu chính viễn thông B. Giao thông vận tải C. Khách sạn, nhà hàng

D. Tài chính, tín dụng

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>