Thông tư 40/2023

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 47/2022 / TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước. 03 năm 2023 – 2025.

Theo Thông tư của Bộ Tài chính, dự toán chi thường xuyên năm 2023 tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Quảng cáo

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị lập dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương như sau:

– Các bộ, cơ quan trung ương lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương từ tiết kiệm chi thường xuyên và một phần thu sự nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ / TW.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ / TW và Nghị định 60/2021 / NĐ-CP. Đặc biệt, đảm bảo mức tăng lương phù hợp với nguồn chi thường xuyên của đơn vị.

– Các địa phương tổng hợp báo cáo dự toán kinh phí tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương.

Ngoài ra, ngân sách địa phương cũng được giao nhiệm vụ xác định lại khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 để cải cách tiền lương. Các địa phương tổng hợp nhu cầu cải cách tiền lương đối với nhu cầu tiền lương tăng thêm do thực hiện cải cách để xử lý theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/09/2022.

Văn phòng Phổ biến và Theo dõi Thi hành pháp luật

Ngày 29/7/2022, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã ký Thông tư số 47/2022 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm. 2023-2025.

Thông tư quy định đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao; Đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước.

Để có cơ sở xây dựng dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, Thông tư hướng dẫn cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022 theo từng nội dung cụ thể.

Đối với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023:

– Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được xây dựng phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; có giải trình đầy đủ về cơ sở pháp lý và cơ sở để tính toán; phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 và các mục tiêu theo các Nghị quyết của Trung ương; phù hợp với mục tiêu, định hướng và nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 29/2021 / QH15 của Quốc hội và kế hoạch, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện xã hội chương trình khôi phục và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11 / NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 18/2022 / UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của một số địa phương theo quy định, các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan.

– Dự toán chi hoạt động năm 2023 từ ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập được xây dựng trên cơ sở mục tiêu đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ / TW, Nghị quyết số 01/2021 / UBTVQH15 và các quy định tại Nghị định số 60/2021 / NĐ-CP.

Đối với việc xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương

– Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 40/2021 / QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, Chỉ thị số 12 / CT-TTg ngày 22/7. , Năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, các địa phương xây dựng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023 trên cơ sở dự toán năm 2022 đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao và nhu cầu tăng chi phát sinh để thực hiện có liên quan. các chế độ, chính sách và pháp luật.

– Căn cứ vào dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023, xác định lại tỷ lệ phần trăm (%) phân bổ giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quốc hội bổ sung cân đối năm 2023. . quyết định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định tỷ lệ phần trăm (%) số thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương và số bổ sung ngân sách cấp dưới trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. quyết định áp dụng từ năm 2023.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2022.

Nội dung Thông tư số 47/2022 / TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính (xin đăng tại đây).

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>